Новини Видео Sportal TV Фотогалерия Статистика Трансфери Прогнози Игри VivaSport My Sportal Live Scores

Общи условия на Кастинга

1. Период на Кастинга за Играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”

22.05.12 – 4.06.12


2. Описание на проекта “СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”

Проектът „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” се провежда на две отделни части - Онлайн Кастинг и Журналистическо Интернет Риалити – Игра с Участници.


Част 1.(Онлайн Кастинг) През периода 22.05 – 4.06.2012 година, потребителите на Sportal.bg могат да изпращат и-мейл писма с тяхната, автобиография, мотивационно писмо и портфолио на и-мейл адрес sporten.guru@sportal.bg, с които подават молба за участие в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” част 2, която ще се проведе от 8.06.2012 до 1.07.2012.


Част 2.(Игра - Интернет Риалити) През периода 8.06 – 2.07.2012 година, 10 Участника, избрани на Кастинга (Част 1) оторизираните за това редактори на Sportal.bg, ще се съзтезават за голямата награда на Интернет Риалити „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” – 6-месечен договор със Sportal.bg. Участници те ще пишат журналистически статии за Евро 2012 в Полша и Украйна, като от тях на база потребителски гласове и оценка от жури ще бъде избран един Победител и 4-ма подгласника.


В допълнение към голямата награда, победителят ще спечели и два билета за мач на Манчестър Юнайтед, с цел отразяване на това спортно събитие.


Четиримата подгласници на победитеlq ще спечелят следните награди:


3. Организатор на Кастинга/Играта

“Спортал.бг” АД със съдействието на „Betfair”


4. Участници в Кастинга

4.1. Участниците в Кастинга са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила (наричани по-долу "Официални Правила").


4.2. Участник в Кастинга е всяко физическо лице, което е български гражданин и е изпратило валидно и-мейл писмо от валиден и-мейл адрес.


4.3. За да участва в Кастинга всеки Кандидат –Участник в „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, трябва да предостави адрес на електронна поща (e-mail), автобиография, мотивационно писмо и портфолио (опционално) с досегашни негови статии (разработки).


4.4. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Кандидат –Участниците в „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, станали му известни при и по повод участието им в Кастинга за играта.


4.5. Служители и свързани лица на „Betfair” , свързани с Играта, служители на „Спортал.бг” АД, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Кастинга за „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, респективно и в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”.

5. Територия

Кастингът се провежда онлайн, на територията на Република България.

6. Право на участие

6.1 Право на участие в Кастинга на „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” имат всички физически лица, които изпратят описаната в официалните правила информация на електронен адрес sporten.guru@sportal.bg и имат навършени 18 години.


6.2. След провеждане на онлайн Кастинга на „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, единствено и категорично само десетима от изпратилите и-мейл писма на електронен адрес sporten.guru@sportal.bg ще получат шанса да участват в Играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, която ще започне на 8.06.2012 и ще продължи до 2.07.2012 включително.


6.3 Участниците в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” ще бъдат избирани от специализирано жури на играта, съставено от Редакторите на спортния сайт Sportal.bg.


6.4 Участниците в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” ще бъдат избирани на база опита им в съответната сфера и изпратеното от тях мотивационно писмо.


6.5 Участниците в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” трябва да са активни хора, имащи опит в спортната сфера и базови технически познания в интернет пространството.


6.6 Участниците в „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” ще пишат статии на тема Евро 2012 през целия период на играта.


6.7 Избраните участници в играта „Стани Спортен Гуру” следва да подтвърдят на етап „Кастинг”, че имат осигурен собствен достъп до компютър и интернет.


6.8 „Спортал.бг” АД или „Betfair” като организатори, не носят отговорност за осигуряване на достъп до компютър и интернет на избраните участници в играта.

7. Механизъм на Кастинга

7.1. Участниците ще бъдат избрани на 05.06.2012, чрез обсъждане и оценяване от страна на редакторите на Sportal.bg на всички Кандидат-Участници изпратили необходимата информация на интернет адрес sporten.guru@sportal.bg.


7.2. Правото на участие в Играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” ще бъде предоставено на избраните Участници, при условие, че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и: предоставят следната информация:

(i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница съгласно документите му за самоличност);


7.3. Служител на Организатора се свързва с печелившите Участници чрез посочения при регистрация адрес на електронна поща, за да ги уведоми за Наградата и реда на получаването й.


7.4.Организаторите трябва да се свържат с печелившите участници в рамките на 2(работни) дни от края накастинга, чрез и-мейл или телефон съобразно с точка 7.1


7.5. В случай, че избраният Участник не се появи, за да потвърди участието си в играта, мястото му се предлага на друг избран Участник (Резерва).


7.6. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че избран участник е предоставил невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща за контакт.

8. Процедурата по уведомяване на преминалите кастинга за участие в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” преминав през етап на и-мейл електронно уведомяване и организиране на среща, където участниците в играта ще бъдат уведомени за правилата за участие и условия за провеждане на Играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”.

9. Критерии на оценяване

9.1 Всеки кандидат гуру ще бъде оценяват по следните критерии:

10. Прекратяване на Кастинга

Организаторът има неотменимото право да прекрати Кастинга по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на Sportal.bg, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

11. Съдебни спорове

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

12. Публичност

С участието си в настоящия Кастинг, участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Кастинга и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Кастинга/Играта и в частност за целите на Кастинга, както и се съгласяват, в случай, че редакторите на Sportal.bg изберат конкретен участник от тях да предоставят техните имена, снимка или други данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна.

13. Отговорност

13.1. Участието на всеки Участник в Кастинга e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Кастинга, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.


13.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Кастинга при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.


13.4. Организаторът има право да изключи от участие в Кастинга, както и да не предоставя възможност за Участие в „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” Кандидат-Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Кастинга.


13.5. Всички и-мейл писма след определения краен срок на Кастинга, както и писма, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Кастинга за „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”, се считат за невалидни.


13.6. Организаторът на Кастинга/Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното избиране на Участниците.


13.7. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кастинга на Интернет адрeса на Кастинга.


13.8. Организаторът на Кастинга към Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адреса на Кастинга. Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.


13.9. Организаторът не носи отговорност за Кандидат-Участници, които не отговарят на критериите за избор за участие в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” и не се задължава да уведомява всички Кандидат-Участници, ипратили и-мейл писма на адрес sporten.guru@sportal.bg за това, че те не са избрани за участие в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ”.

14. Допълнителни разпоредби

14.1. С изпращането на и-мейл писмо от Кандидат-Участник се счита, че същият приема тези Официални правила, както и че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.


14.2. С приемането на участие в играта „СТАНИ СПОРТЕН ГУРУ” Участниците се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора, без да получават допълнително възнаграждение за това.


Настоящите Официални правила влизат в сила от 22.05.2012 г.

15. Официални правила

Официалните правила ще бъдат достъпни на страницата на Кастинга за неговия период.


Участвайки в този Кастинг, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби. С участието си, участниците декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието в настоящата Игра.

Левски | Литекс | "А" Група | "Б" Групи | Национални отбори по футбол | ЮАР 2010 | Купа на България | Англия | Испания | Италия | Германия | Франция | Русия | Шампионска лига | Лига Европа | Мачове на живо | Класиране | Спортна ТВ програма | Спортал ТВ | Мултикаст | Статистика | Анализи БГ Футбол | Новини

Мобилен Портал Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
Спорт | Световно 2010 | Спорт Сърбия | Мобилни телефони | Авто новини | Формула 1 | Бизнес новини | Лайфстайл | Woman.bg | Е-cards | Data.BG | Игри | Бербатов | Балъков | Портал | Men Only | Шампионска лига | Застраховки | SmakMedia | Голф | Прогнози | Времето Прогноза | Dete.bg | Социална Медиа | Новини | Оферти за намаления